Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN CỦA VIỆN - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY - VĂN BẢN CỦA VIỆN

Tài liệu hội thảo: "Giới thiệu giống, tiến bộ kĩ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực trồng trọt- BVTV" 
Xem chi tiết

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC THƯƠNG PHẨM NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Năm 2019, dự án đã xây dựng được 6 mô hình sản xuất giống lạc L20 với diện tích 60 ha tại 4 tỉnh Bắc Trung bộ (Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình và Quảng Trị). Kết quả sản xuất mô hình cho năng suất bình quân đạt 38,76 tạ/ha cao hơn ngoài mô hình 10,93 tạ/ha.

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC GIỐNG SIÊU NGUYÊN CHỦNG TẠI NGHỆ AN

Kết quả xây dựng mô hình sản xuất lạc giống L20 và TK10 siêu nguyên chủng (G2) vụ Đông Xuân 2021 tại Nghệ An, thuộc dự án “Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống cho cây lạc (Arachis hypogaea L.) ở Việt Nam”

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC GIỐNG NGUYÊN CHỦNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI NGHỆ AN

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng cho các giống lạc L20 và TK10 với quy mô 116 ha, được thực hiện trong vụ Thu Đông từ năm 2017 - 2019 tại Nghệ An.

56/2008/QĐ-BTC

Quyết định Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

51/2008/QĐ-BTC

Quyêt định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

32/2008/QĐ-BTC

Quyết định Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

107/2008/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

128/2008/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

23/2007/TT-BTC

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/2002/QH11

Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước

184/2007/QĐ-TTg

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

[Trang đầu] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 |

Giới thiệu chung
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 739
Tất cả: 4387877
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com