Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
Thủ tục: Cấp giấy đăng ký chứng nhận VietGAP
VĂN BẢN PHÁP QUY
Bản in Lần xem : 4220

Thủ tục: Cấp giấy đăng ký chứng nhận VietGAP
Tin đăng ngày: 16/8/2016

Thủ tục: Cấp giấy đăng ký chứng nhận VietGAP.

- Trình tự thực hiện:

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổ chức Chứng nhận xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho nhà sản xuất bổ xung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định .

+ Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Tổ chức Chứng nhận thoả thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với nhà sản xuất. Hợp đồng cần bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của hai bên trong hoạt động chứng nhận VietGAP .

+ Trong thời hạn không quá 15 (mười) ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng Chứng nhận, Tổ chức Chứng nhận thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại địa điểm sản xuất của nhà sản xuất theo trình tự, thủ tục như sau:

* Thông báo quyết định kiểm tra.

* Kiểm tra theo nội dung và phương pháp đánh giá tại Phụ lục 3 của Quy chế này; lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (nếu cần).

* Lập biên bản kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục 4 của Quy chế này.

* Thông báo kết quả kiểm tra cho nhà sản xuất.Trường hợp đại diện nhà sản xuất từ chối ký vào biên bản kiểm tra, biên bản vẫn có giá trị pháp lý khi có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Đoàn kiểm tra.

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, Tổ chức Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho nhà sản xuất đủ điều kiện.

- Cách thức thực hiện: Gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và Thuỷ sản.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:       

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đơn đăng ký chứng nhận ( VietGAP) theo mẫu tại phụ lục 1 của Quy chế này. Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận ( Viet GAP) là tổ chức có nhiều thành viên thì gửi kèm theo Danh sách thành viên ( họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất); Bản đồ giải thửa và phân lô thu hoạch, sơ chế, bảo quản.

* Kiểm tra nội bộ theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 - Thời hạn giải quyết:  - Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đày đủ, hợp lệ, Tổ chức Chứng nhận thoả thuận để ký hợp đồng chứng nhận  VietGAP với nhà sản xuất. Hợp đồng cần bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của hai bên trong hoạt động chứng nhận VietGAP.

                                       - Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng Chứng nhận,Tổ chức Chứng nhận thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại địa điểm sản xuất của nhà sản xuất theo trình tự, thủ tục và sẽ chứng nhận sau 10 (mười) ngày khi kết thúc kiểm tra.

 -  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: +  Cá nhân                                                              

                                                                              + Tổ chức        

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:                                                           

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở NN & PTNT Quảng Ninh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật, Phòng Trồng trọt Sở NN & PTNT Quảng Ninh.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận

- Lệ phí:    

       Tên và mức phí, lệ phí 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận VietGAP trả chi phí cho việc chúng nhận theo thoả thuận với Tổ chức chứng nhận.

        Điều 3 - Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Mẫu giấy đăng ký chứng nhận VietGAP.

(Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:    Không

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;                                                   

+ Quyết định của Bộ trưởng: Quyết định số 84/2008/ QĐ-BNN ngày 28 tháng 7  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) .

 

Phụ lục 1

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN VIETGAP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN

ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN VIETGAP

 

Kính gửi:  Tổ chức Chứng nhận

 • Tên nhà sản xuất:……………………………………………………
 • Địa chỉ:………………………………………………………………….
 • Số điện thoại:………………………… Fax: (nếu có)………………….

 Sau khi nghiên cứu Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt  (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi xin đăng ký kiểm tra chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho mô hình:

 • Trang trại                       
 • Hợp tác xã (tổ hợp tác,...)
 • Diện tích sản xuất: ……….m2 hoặc ha
 • Địa điểm: thôn……………………..xã, (phường)………………………

                     huyện(quận)……………..tỉnh/thành phố…………………….

 • Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP …………..

………………………………………………………………………………

 • Sản lượng dự kiến: …. ….. kg hoặc tấn/đơn vị thời gian
 • Phạm vi sản xuất: ....................................................................................

Đề nghị Tổ chức Chứng nhận kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.

Tài liệu kèm theo:

 • Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản (nếu có);
 • Kết quả kiểm tra nội bộ;
 • Danh sách thành viên hợp tác xã (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có).

 ……, ngày… tháng…năm……

                                                      Đại diện nhà sản xuất

                                                                                                              (Ký tên và đóng dấu nếu có)


Các tin Văn bản pháp quy khác:

 

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC THƯƠNG PHẨM NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ (7/4/2022)
KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC GIỐNG SIÊU NGUYÊN CHỦNG TẠI NGHỆ AN (7/4/2022)
HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC GIỐNG NGUYÊN CHỦNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI NGHỆ AN (7/4/2022)
Thủ tục: Cấp giấy đăng ký chứng nhận VietGAP (16/8/2016)
04/2007/QH12 (22/4/2009)
13/2003/QH11 (22/4/2009)
08/2009/TT-BTC (22/4/2009)
33/2005/QH11 (22/4/2009)
33/2008/NQ-CP (22/4/2009)
12/2009/NĐ-CP (22/4/2009)
Giới thiệu chung
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 311
Tất cả: 2604572
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com